Jump to content


Around RO (พูดคุยเรื่องทั่วไป)

คุยกันเรื่องทั่วๆไปที่ไม่เกี่ยวกับข่าวสารในเกม แต่เกี่ยวกับเกม Ragnarok(ข่าวสารควรอยู่ในลานน้ำพุเมือง Prontera)

  • Please log in to post a topic
  Topic Started By Stats Last Post Info

  • Please log in to post a topic


eXTReMe Tracker