Jump to content


Photo
- - - - -

Update Skill 3rd Class - Warlock


 • Please log in to reply
29 replies to this topic

#1 Bee_coolz

Bee_coolz

  Mage Moderator

 • Members
 • 291 posts

Posted 29 January 2009 - 20:12:04 PM

ข้อมูลการอัพเดตสกิลของ Class 3rd นะครับ มารวมให้ดูในหมวดของ Magician Forum นะครับ

สกิลของ Warlock

Posted Image White Imprison (WL_WHITEIMPRISON)
เลเวลสูงสุด : 5
สกิลที่ต้องการ : Soul Expansion Lv.3
ประเภท : สถานะพิเศษ
คำอธิบาย : ผนึกเป้าหมายไว้ด้วยแก้วใส ทำให้เป้าหมายไม่สามารถเคลื่อนไหวได้
โดยเมื่ออยู่ในสถานะนี้เป้าหมายจะไม่ได้รับความเสียหายจากธาตุต่างๆ ยกเว้นธาตุวิญญาณ
สามารถร่ายใส่ตัวเองได้ เมื่อสิ้นสุดสถานะจะเสีย HP 2000 หน่วย
[เลเวล 1] : โอกาสสำเร็จ 50% : SP 70
[เลเวล 2] : โอกาสสำเร็จ 60% : SP 70
[เลเวล 3] : โอกาสสำเร็จ 70% : SP 70
[เลเวล 4] : โอกาสสำเร็จ 80% : SP 70
[เลเวล 5] : โอกาสสำเร็จ 90% : SP 70

Posted Image Soul Expansion (WL_SOULEXPANSION)
เลเวลสูงสุด : 5
สกิลที่ต้องการ : Drain Life Lv.1
ประเภท : โจมตี
คำอธิบาย : สร้างความเสียหายธาตุวิญญาณระยะไกล เมื่อเป้าหมายอยู่ในสถานะ White Imprison จะได้รับความเสียหาย 2 เท่า
[เลเวล 1] : สร้างความเสียหายธาตุวิญญาณ 200% ของ MATK : SP 35
[เลเวล 2] : สร้างความเสียหายธาตุวิญญาณ 300% ของ MATK : SP 35
[เลเวล 3] : สร้างความเสียหายธาตุวิญญาณ 400% ของ MATK : SP 40
[เลเวล 4] : สร้างความเสียหายธาตุวิญญาณ 500% ของ MATK : SP 45
[เลเวล 5] : สร้างความเสียหายธาตุวิญญาณ 600% ของ MATK : SP 50

Posted Image Frost Misty (WL_FROSTMISTY)
เลเวลสูงสุด : 5
สกิลที่ต้องการ : Summon Water Ball Lv.1
ประเภท : Debuff
คำอธิบาย : สร้างละอองหมอกเยือกแข็ง เป็นระยะ 15x15 ช่องทำให้เป้าหมายที่อยู่ในระยะได้รับความเสียหายและติดสถานะ Freeze Posted Image
เมื่อเป้าหมายติดสถานะ ความเร็วในการเคลื่อนที่, ความเร็วในการโจมตี จะลดลง และระยะเวลาในการร่ายเวทย์จะเพิ่มขึ้น
[เลเวล 1] : โอกาสติดสถานะ Frost 30% : SP 40
[เลเวล 2] : โอกาสติดสถานะ Frost 40% : SP 48
[เลเวล 3] : โอกาสติดสถานะ Frost 50% : SP 56
[เลเวล 4] : โอกาสติดสถานะ Frost 60% : SP 64
[เลเวล 5] : โอกาสติดสถานะ Frost 70% : SP 72

Posted Image Jack Frost (WL_JACKFROST)
เลเวลสูงสุด : 5
สกิลที่ต้องการ : Frost Misty Lv.3
ประเภท : Debuff
คำอธิบาย : สร้างความเสียหายธาตุน้ำ ทำให้เป้าหมายทุกตัวที่ได้รับความเสียหายติดสถานะ Freeze
[เลเวล 1] : สร้างความเสียหายธาตุน้ำ 300% ของ MATK : SP 30
[เลเวล 2] : สร้างความเสียหายธาตุน้ำ 400% ของ MATK : SP 40
[เลเวล 3] : สร้างความเสียหายธาตุน้ำ 500% ของ MATK : SP 50
[เลเวล 4] : สร้างความเสียหายธาตุน้ำ 600% ของ MATK : SP 60
[เลเวล 5] : สร้างความเสียหายธาตุน้ำ 700% ของ MATK : SP 70

Posted Image Marsh of Abyss (WL_MARCHOFABYSS)
เลเวลสูงสุด : 5
สกิลที่ต้องการ : Quagmire Lv.1
ประเภท : Debuff
คำอธิบาย : ทำให้เป้าหมาย 1 เป้าหมายเหยียบย่ำอยู่บนบึงโคลนต้องสาป Posted Image
ความเร็วในการโจมตี, ความเร็วในการเคลื่อนที่, AGI และ DEX ของเป้าหมายจะถูกลดลง
เมื่อใช้กับผู้เล่น ผลของความสามารถจะเหลือ 50% จากปกติ
[เลเวล 1] : ลด AGI/DEX 6% : SP 40
[เลเวล 2] : ลด AGI/DEX 12% : SP 45
[เลเวล 3] : ลด AGI/DEX 18% : SP 50
[เลเวล 4] : ลด AGI/DEX 24% : SP 55
[เลเวล 5] : ลด AGI/DEX 30% : SP 60


Posted Image Recognized Spell (WL_RECOGNIZEDSPELL)
เลเวลสูงสุด : 5
สกิลที่ต้องการ : Release Lv.2, Stasis Lv.1, White Imprison Lv.3
ประเภท : สถานะพิเศษ, ใช้ใส่ตัวเอง
คำอธิบาย : ทำให้ผู้ใช้สามารถเข้าใจเวทย์มนตร์ต่างๆ ได้มากยิ่งขึ้น Posted Image
ทำให้เวทย์มนตร์โจมตีออกมาเป็นค่าสูงสุด (Max MATK) ทุกครั้งที่ทำการโจมตีด้วยเวทย์มนตร์, เพิ่ม SP ในการใช้สกิล 25%
[เลเวล 1] : ระยะเวลา 20 วินาที : SP 50
[เลเวล 2] : ระยะเวลา 30 วินาที : SP 60
[เลเวล 3] : ระยะเวลา 40 วินาที : SP 70
[เลเวล 4] : ระยะเวลา 50 วินาที : SP 80
[เลเวล 5] : ระยะเวลา 60 วินาที : SP 90

Posted Image Sienna Execrate (WL_SIENNAEXECRATE)
เลเวลสูงสุด : 5
สกิลที่ต้องการ : Summon Stone Lv.1
ประเภท : สถานะพิเศษ
คำอธิบาย : ทำให้ศัตรูที่อยู่รอบ ๆ เป้าหมายทั้งหมดติดสถานะ Stone ใช้ 2 Red Gemstone ในการใช้สกิล
[เลเวล 1] : โอกาสสำเร็จ 50% : ระยะ 3 x 3 ช่อง : SP 32
[เลเวล 2] : โอกาสสำเร็จ 55% : ระยะ 5 x 5 ช่อง : SP 40
[เลเวล 3] : โอกาสสำเร็จ 60% : ระยะ 5 x 5 ช่อง : SP 48
[เลเวล 4] : โอกาสสำเร็จ 65% : ระยะ 7 x 7 ช่อง : SP 56
[เลเวล 5] : โอกาสสำเร็จ 70% : ระยะ 7 x 7 ช่อง : SP 64

Posted Image Radius (WL_RADIUS)
เลเวลสูงสุด : 3
สกิลที่ต้องการ : -
ประเภท : ติดตัว
คำอธิบาย : เพิ่มระยะของสกิล Warlock และช่วยเพิ่มความเร็วในการร่ายเล็กน้อย
[เลเวล 1] : ระยะของสกิล + 1 : ลดระยะเวลาในการร่าย 4%
[เลเวล 2] : ระยะของสกิล + 2 : ลดระยะเวลาในการร่าย 6%
[เลเวล 3] : ระยะของสกิล + 3 : ลดระยะเวลาในการร่าย 8%

Posted Image Stasis (WL_STASIS)
เลเวลสูงสุด : 5
สกิลที่ต้องการ : Drain Life Lv.1
ประเภท : สถานะพิเศษ
คำอธิบาย : อากาศรอบตัวผู้ร่ายจะสั่นสะเทือน ทำให้เป้าหมายไม่สามารถใช้สกิลเวทย์มนตร์ได้
[เลเวล 1] : ระยะเวลา 10 วินาที : SP 70
[เลเวล 2] : ระยะเวลา 15 วินาที : SP 90
[เลเวล 3] : ระยะเวลา 20 วินาที : SP 110
[เลเวล 4] : ระยะเวลา 25 วินาที : SP 130
[เลเวล 5] : ระยะเวลา 30 วินาที : SP 150

Posted Image Drain Life (WL_DRAINLIFE)
เลเวลสูงสุด : 5
สกิลที่ต้องการ : Radius Lv.1
ประเภท : สร้างความเสียหาย / ฟื้นฟู
คำอธิบาย : สร้างความเสียหายทางเวทย์มนตร์ไร้ธาตุแก่เป้าหมาย และนำค่าความเสียหายมาเพิ่มเป็น HP
[เลเวล 1] : สร้างความเสียหายไร้ธาตุ 500% ของ MATK : ฟื้นฟู HP 10% ของความเสียหาย : โอกาสสำเร็จ 62% : SP 30
[เลเวล 2] : สร้างความเสียหายไร้ธาตุ 500% ของ MATK : ฟื้นฟู HP 15% ของความเสียหาย : โอกาสสำเร็จ 64% : SP 36
[เลเวล 3] : สร้างความเสียหายไร้ธาตุ 500% ของ MATK : ฟื้นฟู HP 20% ของความเสียหาย : โอกาสสำเร็จ 66% : SP 42
[เลเวล 4] : สร้างความเสียหายไร้ธาตุ 500% ของ MATK : ฟื้นฟู HP 25% ของความเสียหาย : โอกาสสำเร็จ 68% : SP 48
[เลเวล 5] : สร้างความเสียหายไร้ธาตุ 500% ของ MATK : ฟื้นฟู HP 30% ของความเสียหาย : โอกาสสำเร็จ 70% : SP 54

Posted Image Crimson Rock (WL_CRIMSONROCK)
เลเวลสูงสุด : 5
สกิลที่ต้องการ : Summon Fire Ball Lv.1
ประเภท : โจมตี
คำอธิบาย : เรียกอุกกาบาตขนาดยักษ์ลงมาจากท้องฟ้า เป้าหมายที่อยู่ในระยะจะได้รับความเสียหายธาตุไฟ
แรงกระแทกจากอุกกาบาตจะส่งผลให้เกิดคลื่นความเสียหาย ทำให้เกิดความเสียหายได้เล็กน้อย มีโอกาสทำให้เป้าหมายติดสถานะ Stun
[เลเวล 1] : สร้างความเสียหายธาตุไฟ 500% ของ MATK : SP 38
[เลเวล 2] : สร้างความเสียหายธาตุไฟ 550% ของ MATK : SP 41
[เลเวล 3] : สร้างความเสียหายธาตุไฟ 600% ของ MATK : SP 44
[เลเวล 4] : สร้างความเสียหายธาตุไฟ 650% ของ MATK : SP 47
[เลเวล 5] : สร้างความเสียหายธาตุไฟ 700% ของ MATK : SP 50

Posted Image Hell Inferno (WL_HELLINFERNO)
เลเวลสูงสุด : 5
สกิลที่ต้องการ : Crimson Rock Lv.3
ประเภท : โจมตี / สถานะพิเศษ
คำอธิบาย : เรียกไฟแห่งนรกออกมาโจมตีเป้าหมาย ทำให้เป้าหมายติดสถานะ Burn
สถานะ Burn จะทำให้ไฟลุกไหม้อยู่บนร่างกาย ซึ่งทำให้เกิดความเสียหายธาตุไฟอย่างต่อเนื่อง
[เลเวล 1] : สร้างความเสียหายธาตุไฟ 500% ของ MATK : SP 50
[เลเวล 2] : สร้างความเสียหายธาตุไฟ 550% ของ MATK : SP 54
[เลเวล 3] : สร้างความเสียหายธาตุไฟ 600% ของ MATK : SP 58
[เลเวล 4] : สร้างความเสียหายธาตุไฟ 650% ของ MATK : SP 62
[เลเวล 5] : สร้างความเสียหายธาตุไฟ 700% ของ MATK : SP 66

Posted Image Comet (WL_COMET)
เลเวลสูงสุด : 5
สกิลที่ต้องการ : Hell Inferno Lv.3
ประเภท : โจมตี / สถานะพิเศษ
คำอธิบาย : โจมตีเป้าหมายด้วยดาวหางจากอวกาศ ทำให้เกิดระเบิดครั้งใหญ่สร้างความเสียหาย 15x15 ช่อง มีโอกาสทำให้เป้าหมายติดสถานะ Burn
เป้าหมายที่อยู่บริเวณตรงกลาง จะได้รับความเสียหายมากที่สุด สกิลนี้ต้องการ Warlock อย่างน้อย 2 คนในการร่ายสกิล
[เลเวล 1] : สร้างความเสียหายธาตุไฟ 800-2000% ของ MATK : SP 1200
[เลเวล 2] : สร้างความเสียหายธาตุไฟ 1000-2500% ของ MATK : SP 1400
[เลเวล 3] : สร้างความเสียหายธาตุไฟ 1200-3000% ของ MATK : SP 1600
[เลเวล 4] : สร้างความเสียหายธาตุไฟ 1400-3500% ของ MATK : SP 1800
[เลเวล 5] : สร้างความเสียหายธาตุไฟ 1600-4000% ของ MATK : SP 2000

Posted Image Chain Lightning (WL_CHAINLIGHTNING)
เลเวลสูงสุด : 5
สกิลที่ต้องการ : Summon Lightning Ball Lv.1
ประเภท : โจมตี
คำอธิบาย : โจมตีเป้าหมาย 1 เป้าหมาย ทำให้เป้าหมาย และศัตรูที่อยู่รอบๆ ได้รับความเสียหายของแบบสุ่มอย่างต่อเนื่อง
[เลเวล 1] : สร้างความเสียหายธาตุลม 300% ของ MATK : สุ่มโจมตี 5 ครั้ง : SP 42
[เลเวล 2] : สร้างความเสียหายธาตุลม 400% ของ MATK : สุ่มโจมตี 6 ครั้ง : SP 46
[เลเวล 3] : สร้างความเสียหายธาตุลม 500% ของ MATK : สุ่มโจมตี 7 ครั้ง : SP 50
[เลเวล 4] : สร้างความเสียหายธาตุลม 600% ของ MATK : สุ่มโจมตี 8 ครั้ง : SP 54
[เลเวล 5] : สร้างความเสียหายธาตุลม 700% ของ MATK : สุ่มโจมตี 9 ครั้ง : SP 58

Posted Image Earth Strain (WL_EARTHSTRAIN)
เลเวลสูงสุด : 5
สกิลที่ต้องการ : Sienna Execrate Lv.1
ประเภท : โจมตี / Debuff
คำอธิบาย : สร้างคลื่นสั่นสะเทือนเป็นวงกว้าง สร้างความเสียหายธาตุดินให้แก่เป้าหมาย ผลจากแรงสั่นสะเทือน จะทำให้อาวุธและหมวกของเป้าหมายถูกถอดออก
[เลเวล 1] : สร้างความเสียหายธาตุดิน 360% ของ MATK : มีโอกาสปลดอาวุธและหมวก 3 % : SP 70
[เลเวล 2] : สร้างความเสียหายธาตุดิน 420% ของ MATK : มีโอกาสปลดอาวุธและหมวก 5 % : SP 78
[เลเวล 3] : สร้างความเสียหายธาตุดิน 500% ของ MATK : มีโอกาสปลดอาวุธและหมวก 7 % : SP 86
[เลเวล 4] : สร้างความเสียหายธาตุดิน 600% ของ MATK : มีโอกาสปลดอาวุธและหมวก 9 % : SP 94
[เลเวล 5] : สร้างความเสียหายธาตุดิน 700% ของ MATK : มีโอกาสปลดอาวุธและหมวก 11 % : SP 102

Posted Image Tetra Vortex (WL_TETRAVORTEX)
เลเวลสูงสุด : 5
สกิลที่ต้องการ : Comet, Jack Frost, Chain Lightning, Earth Strain Lv.5
ประเภท : โจมตี / Debuff
คำอธิบาย : เรียกพลังแห่งธาตุทั้ง 4 [ดิน, น้ำ, ลม, ไฟ] ออกมาโจมตีศัตรู 4 ครั้ง ต้องการ Fire Ball, Water Ball, Lighning Ball, Stone ในการใช้สกิล มีโอกาสทำให้เป้าหมายติดสถานะ Freeze, Burn, Stun และ Bleeding
[เลเวล 1] : สร้างความเสียหายด้วยธาตุทั้ง 4 500% ของ MATK 4 ครั้ง : SP 800
[เลเวล 2] : สร้างความเสียหายด้วยธาตุทั้ง 4 600% ของ MATK 4 ครั้ง : SP 860
[เลเวล 3] : สร้างความเสียหายด้วยธาตุทั้ง 4 700% ของ MATK 4 ครั้ง : SP 920
[เลเวล 4] : สร้างความเสียหายด้วยธาตุทั้ง 4 800% ของ MATK 4 ครั้ง : SP 980
[เลเวล 5] : สร้างความเสียหายด้วยธาตุทั้ง 4 900% ของ MATK 4 ครั้ง : SP 1040

Posted Image Summon Fire Ball (WL_SUMMONFB)
เลเวลสูงสุด : 5
สกิลที่ต้องการ : Meteor Storm Lv.1
ประเภท : โจมตี
คำอธิบาย : เรียก Fire Ball ออกมา เมื่อศัตรูมาสัมผัสกับลูกไฟ ลูกไฟจะระเบิดและสร้างความเสียหายแก่ศัตรู
จำนวนลูกที่เรียกออกมาได้จะขึ้นอยู่กับเลเวลของสกิล, SP จะลดลงเรื่อยๆ เมื่อผลของสกิลยังมีผลอยู่
[เลเวล 1] : เรียกได้ 1 ลูก สร้างความเสียหายธาตุไฟ 100% : ระยะเวลา 30 วินาที : SP 20
[เลเวล 2] : เรียกได้ 2 ลูก สร้างความเสียหายธาตุไฟ 150% : ระยะเวลา 40 วินาที : SP 25
[เลเวล 3] : เรียกได้ 3 ลูก สร้างความเสียหายธาตุไฟ 200% : ระยะเวลา 50 วินาที : SP 30
[เลเวล 4] : เรียกได้ 4 ลูก สร้างความเสียหายธาตุไฟ 250% : ระยะเวลา 60 วินาที : SP 35
[เลเวล 5] : เรียกได้ 5 ลูก สร้างความเสียหายธาตุไฟ 300% : ระยะเวลา 70 วินาที : SP 40

Posted Image Summon Lightning Ball (WL_SUMMONBL)
เลเวลสูงสุด : 5
สกิลที่ต้องการ : Lord of Vermilion Lv.1
ประเภท : โจมตี
คำอธิบาย : เรียก Lightning Ball ออกมา เมื่อศัตรูมาสัมผัสกับลูกบอลไฟฟ้า ลูกบอลไฟฟ้าจะระเบิดและสร้างความเสียหายแก่ศัตรู
จำนวนลูกที่เรียกออกมาได้จะขึ้นอยู่กับเลเวลของสกิล, SP จะลดลงเรื่อยๆ เมื่อผลของสกิลยังมีผลอยู่
[เลเวล 1] : เรียกได้ 1 ลูก สร้างความเสียหายธาตุลม 100% : ระยะเวลา 30 วินาที : SP 20
[เลเวล 2] : เรียกได้ 2 ลูก สร้างความเสียหายธาตุลม 150% : ระยะเวลา 40 วินาที : SP 25
[เลเวล 3] : เรียกได้ 3 ลูก สร้างความเสียหายธาตุลม 200% : ระยะเวลา 50 วินาที : SP 30
[เลเวล 4] : เรียกได้ 4 ลูก สร้างความเสียหายธาตุลม 250% : ระยะเวลา 60 วินาที : SP 35
[เลเวล 5] : เรียกได้ 5 ลูก สร้างความเสียหายธาตุลม 300% : ระยะเวลา 70 วินาที : SP 40

Posted Image Summon Water Ball (WL_SUMMONWB)
เลเวลสูงสุด : 5
สกิลที่ต้องการ : Storm Gust Lv.1
ประเภท : โจมตี
คำอธิบาย : เรียก Water Ball ออกมา เมื่อศัตรูมาสัมผัสกับลูกบอลน้ำ ลูกบอลน้ำจะระเบิดและสร้างความเสียหายแก่ศัตรู
จำนวนลูกที่เรียกออกมาได้จะขึ้นอยู่กับเลเวลของสกิล, SP จะลดลงเรื่อยๆ เมื่อผลของสกิลยังมีผลอยู่
[เลเวล 1] : เรียกได้ 1 ลูก สร้างความเสียหายธาตุน้ำ 100% : ระยะเวลา 30 วินาที : SP 20
[เลเวล 2] : เรียกได้ 2 ลูก สร้างความเสียหายธาตุน้ำ 150% : ระยะเวลา 40 วินาที : SP 25
[เลเวล 3] : เรียกได้ 3 ลูก สร้างความเสียหายธาตุน้ำ 200% : ระยะเวลา 50 วินาที : SP 30
[เลเวล 4] : เรียกได้ 4 ลูก สร้างความเสียหายธาตุน้ำ 250% : ระยะเวลา 60 วินาที : SP 35
[เลเวล 5] : เรียกได้ 5 ลูก สร้างความเสียหายธาตุน้ำ 300% : ระยะเวลา 70 วินาที : SP 40

Posted Image Summon Stone (WL_SUMMONSTONE)
เลเวลสูงสุด : 5
สกิลที่ต้องการ : Heaven Drive Lv.1
ประเภท : โจมตี
คำอธิบาย : เรียกชิ้นส่วนของหินออกมา เมื่อศัตรูมาสัมผัสกับหิน หินจะระเบิดและสร้างความเสียหายแก่ศัตรู
จำนวนลูกที่เรียกออกมาได้จะขึ้นอยู่กับเลเวลของสกิล, SP จะลดลงเรื่อยๆ เมื่อผลของสกิลยังมีผลอยู่
[เลเวล 1] : เรียกได้ 1 ลูก สร้างความเสียหายธาตุดิน 100% : ระยะเวลา 30 วินาที : SP 20
[เลเวล 2] : เรียกได้ 2 ลูก สร้างความเสียหายธาตุดิน 150% : ระยะเวลา 40 วินาที : SP 25
[เลเวล 3] : เรียกได้ 3 ลูก สร้างความเสียหายธาตุดิน 200% : ระยะเวลา 50 วินาที : SP 30
[เลเวล 4] : เรียกได้ 4 ลูก สร้างความเสียหายธาตุดิน 250% : ระยะเวลา 60 วินาที : SP 35
[เลเวล 5] : เรียกได้ 5 ลูก สร้างความเสียหายธาตุดิน 300% : ระยะเวลา 70 วินาที : SP 40

Posted Image Release (WL_RELEASE)
เลเวลสูงสุด : 2
สกิลที่ต้องการ : Summon Fire Ball, Summon Lightning Ball, Summon Water Ball, Summon Stone
ประเภท : พิเศษ
คำอธิบาย : เรียก Fire Ball, Water Ball, Lighning Ball, Stone ออกมาพร้อมๆกัน
[เลเวล 1] : สร้างความเสียหายตามความเสียหายของบอล 1 ลูก : SP 3
[เลเวล 2] : สร้างความเสียหายตามจำนวนลูกทั้งหมด : SP 20


ที่มา : http://www.prontera....p...st&p=193454

- แก้ไขทางผ่านของสกิลของ Warlock

Recognized Spell
จากเดิม : Release Lv.2, Stasis Lv.1, White Imprison Lv.3
เปลี่ยนเป็น : Release Lv.2, Stasis Lv.1, White Imprison Lv.1

Hell Inferno
จากเดิม : Crimson Rock Lv.3
เปลี่ยนเป็น : Crimson Rock Lv.2

Jack Frost
จากเดิม : Frost Misty Lv.3
เปลี่ยนเป็น : Frost Misty Lv.2

Earth Strain
จากเดิม : Sienna Execrate Lv.3
เปลี่ยนเป็น : Sienna Execrate Lv.2

Tetra Vortex
จากเดิม : Comet, Jack Frost, Chain Lightning, Earth Strain Lv.5
เปลี่ยนเป็น : Hell Inferno, Jack Frost, Chain Lightning, Earth Strain Lv.5


- แก้ไขสกิลของ Warlock 03/02/2009

- เปลี่ยนค่า SP ที่ใช้ และ Cooldown ของสกิล White Imprison ลง
เมื่อใช้สกิลดังกล่าวกับผู้เล่นผลของสกิลจะลดลงครึ่งนึง จากเดิม 20%
- เพิ่มความเสียหายและลดระยะเวลร่ายของสกิล Soul Expansion
- เพิ่มความเสียหายของสกิล Frost Misty เปลี่ยนจากสกิลร่ายลงพื้นเป็นแบบล็อคเป้าและเปลี่ยนแปลงโอกาสการเกิดสถานะ
- เพิ่มความเสียหายและปรับค่า SP ในการใช้สกิล Jack Frost
- ปรับค่า SP ในการใช้สกิลของสกิล Sienna Execrate, March of Abyss, Stasis
- ลด Cooldown ของสกิล Recognized Spell ลง
- แก้ไขค่าความเสียหาย , SP ในการใช้สกิลและโอกาสสำเร็จของสกิล Drain Life
- เพิ่มความเสียหาย, ปรับค่า SP ในการใช้สกิล และโอกาสในการติด Stun ของสกิล Crimson Rock
- ปรับค่า SP ในการใช้สกิล และเพิ่มระยะเวลาของการติดสถานะ Ignite (Burn) ของสกิล Hell Inferno
- ปรับค่า SP ในการใช้สกิล ปรับระยะเวลาในการร่าย ลด Cooldown ของสกิล และ ปรับค่าความเสียหายของสกิล Comet
- ปรับค่า SP ในการใช้สกิล และเพิ่มระยะสร้างความเสียหายจากผลของสกิล Chain Lightning
- แก้ไขระยะเวลาร่าย ลด Cooldown และเพิ่มโอกาสในการปลดอาวุธและหมวกของสกิล Earth Strain
- แก้ไขระยะเวลาร่าย SP ในการใช้สกิล และเพิ่มความเสียหายของสกิล Tetra Vortex
- ลดระยะเวลาร่ายของสกิล Summon Ball ทั้ง 4
- แก้ไขชื่อสกิล Summon Lightning Ball ที่แสดงผลว่า Summon Lightning
- แก้ไขที่สกิล Mystical Amplification ไม่มีผลกับสกิลที่มีหลาย Hits


Credit : Meta-Anima--------------------------------------------------------

Clip สกิลของ Warlock ครับ

http://youtube.com/watch?v=nwXZGShYoZM

ที่มา : http://www.prontera....showtopic=17774

----------------------------------------------------------

warlock level 107
int: 120+10
dex: 98+12
skill : frost misty, storm gust, lord of vermilion,chain lightning, jack frost(failure)
target location : magmaring field
http://youtube.com/watch?v=aUdE7m5uvsA

credit : kyoai

คลิปสอง
warlock level 109
int: 120+10
dex: 102+12
(น่าจะตัวเดียวกับคลิปแรก)
skill : frost nova 10, fire pillar 10, sight trasher,jupitel thunder, ice wall, white imprison
target location : Louyang field
http://youtube.com/watch?v=rMXP_voA5DY

credit : kyoai

My opinion : ดูเหมือนว่า การเก็บเลเวลจะต่างจากเซิฟไทยอย่างมาก มีการใช้สกิลโลกลืมอย่าง frost nova , fire pillar , และ sight trasher ในการเก็บเลเวลอย่างมีประสิทธิภาพ อาจเป็นแนวทางการเก็บเลเวลแบบใหม่ในอนาคตก็เป็นได้
อีกทริคที่นิยมกันใน PvP คือ ใช้ท่า White Imprison แล้วตามด้วย GF ศัตรูจะโดน dmg ไป 18k ถ้วนโดยที่ไม่สามารถทำอะไรได้เลย(แม้แต่ปั๊ม) ซึ่ง GF จะไม่ทำลาย WI

Credit : Sigma-1

Skill Comet Credit by Sigma-1
http://youtube.com/watch?v=9Z9RJ_hz2iM

Edited by W!zard Of Valkyr!e, 02 July 2009 - 15:35:46 PM.
เพิ่มเติมข้อมูลของคุณ Sigma-1


#2 Sigma-1

Sigma-1
 • Guests

Posted 30 January 2009 - 17:14:07 PM

อยากเห็นเอฟเฟคเร็วๆ :o10:
Edit : ได้รูปเอฟเฟคบางสกิลมาครับ

Chain Lightning
Posted Image

Crimson Rock
Posted Image

Hell Inferno
Posted Image

Marsh of Abyss
Posted Image

Soul Expansion
Posted Image

Earth Strain
Posted Image
ท่านี้ warlock ต้องหันหน้าไปทางทิศเหนือ ใต้ ตะวันออก หรือตะวันตกเท่านั้น จึงจะร่ายได้
ไม่สามารถร่ายขณะยืนเฉียงๆ
ระยะของสกิลคือ (4+level skill)*15
oxxxxxxxxx
oxxxxxxxxx
oxxxxxxxxx
oxxxxxxxxx
oxxxxxxxxx
oxxxxxxxxx
oxxxxxxxxx
wxxxxxxxxx ---> ทิศทางที่ warlock หันหน้า
oxxxxxxxxx
oxxxxxxxxx
oxxxxxxxxx
oxxxxxxxxx
oxxxxxxxxx
oxxxxxxxxx
oxxxxxxxxx


Credit : irowiki forum

Edited by Sigma-1, 03 February 2009 - 13:56:43 PM.


#3 sompong

sompong
 • Members
 • 878 posts

Posted 08 February 2009 - 13:41:23 PM

คือ ถามหน่อยครับ chain light...... มันทำงานยังไอะครับที่ว่า สุ่ม 9 ครั้ง ไม่เข้าใจเท่าไหร่

หมายถึงมันจะสุ่มโจมตี 1 -9 ครั้ง ว่าจะโดนกี่ครั้งเหรอครับ

ถ้างั้นตามที่ผมเข้าใจ มันซัดฮิตละ 700% ถ้าโดน9 hit ก็ 6300% อย่างนั้นเหรอครับ

แล้วก็ skill comet ผมว่าถ้าไปเทียบกับ สกอ ล็อคใตสโตนแล้วไฟเผาจะแรงกว่ามั้ยแล้ว สกิววิญยานอันใหม่มานี่ยังจะได้ใช้อยู่รึเปล่าครับ เพราะร่ายเวทย์อืดเอามากๆ จับยัด ไวน์ อิมเพลสมันก็ถอเสื้อทันแล้วมั้งครับ

เพราะยังไง วิญญานก็เข้า normal 25% ถึงจะยังไงก็คงไม่แรงมากอยู่ดี

#4 beetz

beetz
 • Members
 • 53 posts

Posted 11 February 2009 - 16:17:12 PM

อยากให้ลงไทยเร็วๆจัง แต่สกิลมันเยอะจริงๆเลย อัพไม่ไหว

Edited by beetz, 11 February 2009 - 16:18:22 PM.


#5 Holy_Majestic

Holy_Majestic

  Swordman Moderator

 • Members
 • 683 posts

Posted 23 February 2009 - 16:07:09 PM

clip
http://www.megavideo.com/?v=1HICDOQC

#6 Mr.Kriangkrai

Mr.Kriangkrai

  เ ห นื อ ฟ้ า ยั ง มี ฟ้ า

 • Members
 • 2,268 posts

Posted 04 March 2009 - 12:32:40 PM

Recognized Spell (WL_RECOGNIZEDSPELL)
เลเวลสูงสุด : 5
สกิลที่ต้องการ : Release Lv.2, Stasis Lv.1, White Imprison Lv.3
ประเภท : สถานะพิเศษ, ใช้ใส่ตัวเอง
คำอธิบาย : ทำให้ผู้ใช้สามารถเข้าใจเวทย์มนตร์ต่างๆ ได้มากยิ่งขึ้น
ทำให้เวทย์มนตร์โจมตีออกมาเป็นค่าสูงสุด (Max MATK) ทุกครั้งที่ทำการโจมตีด้วยเวทย์มนตร์, เพิ่ม SP ในการใช้สกิล 25%
[เลเวล 1] : ระยะเวลา 20 วินาที : SP 50
[เลเวล 2] : ระยะเวลา 30 วินาที : SP 60
[เลเวล 3] : ระยะเวลา 40 วินาที : SP 70
[เลเวล 4] : ระยะเวลา 50 วินาที : SP 80
[เลเวล 5] : ระยะเวลา 60 วินาที : SP 90

Comet (WL_COMET)
เลเวลสูงสุด : 5
สกิลที่ต้องการ : Hell Inferno Lv.3
ประเภท : โจมตี / สถานะพิเศษ
คำอธิบาย : โจมตีเป้าหมายด้วยดาวหางจากอวกาศ ทำให้เกิดระเบิดครั้งใหญ่สร้างความเสียหาย 15x15 ช่อง มีโอกาสทำให้เป้าหมายติดสถานะ Burn
เป้าหมายที่อยู่บริเวณตรงกลาง จะได้รับความเสียหายมากที่สุด สกิลนี้ต้องการ Warlock อย่างน้อย 2 คนในการร่ายสกิล
[เลเวล 1] : สร้างความเสียหายธาตุไฟ 800-2000% ของ MATK : SP 1200
[เลเวล 2] : สร้างความเสียหายธาตุไฟ 1000-2500% ของ MATK : SP 1400
[เลเวล 3] : สร้างความเสียหายธาตุไฟ 1200-3000% ของ MATK : SP 1600
[เลเวล 4] : สร้างความเสียหายธาตุไฟ 1400-3500% ของ MATK : SP 1800
[เลเวล 5] : สร้างความเสียหายธาตุไฟ 1600-4000% ของ MATK : SP 20002 สกิลข้างบนใช้ด้วยกัน สร้างความเสียหาย อย่างน้อยก็ 1600% ถ้าโชคดีออกมาเป็น 4000% คงตายกันหมดแล้ว

ไม่รู้สูตรใหม่มันคำนวณยังไง ความแรงลดลงป่ะครับ หรือเพิ่มขึ้น

แต่ถ้าเทียบกับปัจจุบัน สตอมกัส 500% เอง

ถ้าเป็นแบบนี้อนาคต Warlock คงร่ายเวทย์หลักเป็น Comet แน่ๆ

======================================================================ดูจากตัวอย่างในคลิป เวทย์ที่ใช้คงเป็น Crimson Rock ที่มีความแรง 700% ยังทำดาเมจตั้ง 18k

แล้วถ้าใช้ Comet 1600% - 4000% มันจะแรงแค่ไหน

Edited by Mr.Kriangkrai, 04 March 2009 - 12:53:17 PM.


#7 Adlehyde

Adlehyde

  Executor

 • Members
 • 530 posts

Posted 04 March 2009 - 13:34:09 PM

chain lightning น่าจะเป็นแบบร่ายใส่ตัวไหนก็โดนตัวนั้น จากนั้น...

ส่วนที่บอกว่าสุ่มนั้น น่าเป็นว่าสายของเชนไลท์นิ่งจะวิ่งเข้าหาใครต่อไปมากกว่า

ให้นึกภาพถึงลูกโซ่ น่ะ

#8 Διςĥ€ ˜ ĨѳĎίď€

Διςĥ€ ˜ ĨѳĎίď€
 • Members
 • 13 posts

Posted 08 May 2009 - 01:29:08 AM

บังเอิญขุดกระทู้shadow chaserแล้วเจอนี่...

New Warlock Skills
Reading Spellbook
สกิลที่ต้องการ : -
เลเวลสูงสุด : 1
ประเภท : กดใช้ / พิเศษ
Warlock ที่เรียนรู้ทักษะนี้ จะสามารถอ่านตำราเวทย์มนตร์ เพื่อสะสมเวทย์ที่ผนึกเอาไว้
และสามารถปลดปล่อยมันออกมาได้ด้วยสกิล Release
ไม่สามารถสะสมเวทย์มนตร์ที่ยังไม่ได้เรียน

Freezing Spell
เลเวลสูงสุด : 5
ประเภท : ติดตัว
ในการสะสมเวทย์มนตร์ที่ได้จากสกิล Reading Spellbook จำเป็นจะต้องเรียนรู้ทักษะนี้
เลเวลสกิลที่สูงขึ้น จะเรียนทักษะต่างๆได้มากและหลากหลายขึ้น
ในระหว่างที่สะสมพลังเวทย์อยู่จะเสีย SP ตามประเภทและจำนวนของสกิลเวทย์มนตร์ที่สะสมไว้

รายชื่อสกิลที่สะสมได้
Fire Bolt
Cold Bolt
Lightening Bolt
Thunder Storm
Jupitel Thunder
Water Ball
Heaven Drive
Earth Spike
Storm Gust
Lord of Vermilion
Meteor Storm
Comet
Tetra Vortex
Earth Strain
Chain Lightning
Crimson Rock
Drain Life


มันคือหน่วงเวทมนต์เรอะ!!! สุดยอดดดด :o12:


ปล. ฝากแปะไว้รวมกับข้างบนด้วยครับ

#9 涼宮ハルヒ

涼宮ハルヒ
 • Members
 • 749 posts

Posted 08 May 2009 - 03:23:46 AM

สกิลเยอะมาก แล้วช่อง Hot Key จะพอใช้งานเรอะพี่น้อง

สงสัยต้องเพิ่มเป็น 4 ช่องแล้วมั้ง พอใช้งานใน Battle Mode ใช้ปุ่มคีย์บอร์ดทั้งหมดแหงแซะ :o16:

#10 Sigma-1

Sigma-1
 • Guests

Posted 22 May 2009 - 03:26:03 AM

เอฟเฟคของ Comet


การแก้ไขล่าสุด
Radius : เพิ่มความสามารถลดเวลาร่ายแบบตายตัว 10 15 20% ตามลำดับ
Stasis : เพิ่มพื้นที่ของสกิลตามระดับเลเวล
Comet : สามารถร่ายได้ด้วยคนเดียว แต่ว่าต้องเสีย red gemstone 2 เม็ดแทน
Frosty Misty & Jack Frost : ลดพื้นที่แสดงผลลงเล็กน้อย
Chain Lightning : เป้าหมายจะได้รับความเสียหายต่อเนื่องได้สูงสุด 3 ครั้ง
Seinna Execrate : เพิ่มระยะเวลาของสกิลตามระดับเลเวล
Earth Strain : สามารถใช้ได้โดยเป็นแบบล็อคเป้าหมาย
Tetra Vortex : เพิ่มความแรงของสกิลเล็กน้อย

Edited by Sigma-1, 13 July 2009 - 20:42:59 PM.


#11 l2 a n d g r ! s`

l2 a n d g r ! s`

  •W A l2 l O C K•` Lv.150

 • Members
 • 1,418 posts

Posted 02 July 2009 - 15:30:20 PM

ขอขอบพระคุณคุณ Sigma-1 มากครับสำหรับข้อมูลที่ให้มา :o13:
ต่างกับนัง Spy_kids ขอให้ช่วยหา 10 ชาติไม่เคยจะได้

#12 Sigma-1

Sigma-1
 • Guests

Posted 18 August 2009 - 18:17:45 PM

สำหรับแนวทางการอัพสกิล (อาจจะออกจะบ้าเห่อไปหน่อย แต่ก็ควรเตรียมตัวไว้แต่เนิ่นๆ )
น่าจะแบ่งออกเป็น 2 สายหลักๆ (น่าแปลกที่ผมแทบไม่เจอสายแรกในคลิปของเกาหลีเลย)
1. สาย recognized spell เน้นคอมโบระหว่าง MA กับ Recognized Spell เพื่อเสริมความแรงให้กับเวทย์มนตร์
Radius 3
Release 2
Drain Life 1
Stasis 1
Soul Expansion 3
White Imprison 1
Recognized Spell 5
Reading spellbook 1
Freezing spell 5
ใช้ไป 22 เหลืออีก 27 ตรงนี้สามารถพลิกแพลงได้หลายรูปแบบ
- อัพ White Imprison ให้เต็มเพื่อคอมโบกับ GF
- อัพเวทย์ป่วนอย่าง stasis, marsh of abyss, Sienna Execrate, Frosty Misty (เลือกเอาครับ อัพไม่ได้ทั้งหมดนั่นแน่)
- อัพเวทย์สายธาตุที่ใช้โจมตีอย่าง Crimson rock, Comet, Chain Lightning, Earth Strain เพื่อคอมโบกับ MA และ Recognized Spell

2. สาย Tetra Vortex ถือว่าเป็นเวทย์มนตร์ที่แรงที่สุดของ Warlock เลยก็ว่าได้ ด้วยความแรง 3000%*4 hit แต่ทางผ่านเยอะมาก
Summon element ball อย่างละ 1 = 4
Crimson Rock 5
Hell Inferno 5
Frosty Misty 2
Jack Frost 5
Chain Lighning 5
Sienna Execrate 2
Earth Strain 5
Tetra Vortex 5
Radius 3
Release 2
Reading spellbook 1
Freezing Spell 5
ใช้ไปทั้งหมด 49 พ้อยท์พอดิบพอดี :o19:
สายนี้ผมยังต้องการข้อมูลเพิ่มเติมอีกมากครับ เพราะผมอยากรู้ว่า เวทย์ที่โดนหน่วงไว้ จะสามารถ release โดยไม่ร่ายเหมือนกับที่ปล่อยลูกบอลหรือไม่
ถ้าใช่ละก็ คิดดู ปล่อย tetra vortex 5 ครั้ง โดยไม่ร่าย :o18:

สำหรับไอเท็มผมคงไม่พูดก่อน เพราะผลจากสเตตัสที่เปลี่ยนไป ทำให้ต้องวิเคราะห์กันใหม่หมดแน่ๆ

#13 narutra

narutra
 • Members
 • 61 posts

Posted 26 August 2009 - 08:18:30 AM

ของผมเป็นแบบนี้

Summon element ball fire1 water 1 earth1
Crimson Rock 2
Hell Inferno 3
Comet 5
Frosty Misty 2
Jack Frost 5
Sienna Execrate 2
Earth Strain 5
Radius 3
Release 2
Drain Life 1
Stasis 1
Soul Expansion 3
White Imprison 1
Recognized Spell 5
Reading spellbook 1
Freezing spell 5

ก็อยากได้นะ Tetra Vortex เห็นของใหม่แรง 3000 เปอ 4 ฮิต แต่ถ้าเอาแบบนั้นมันจะไม่ได้สกิล Recognized Spell

ซึ่งจะทำให้เวทออกเป็น max หมด เพราะผมคิดว่าเวทแรงจริงแต่มันแกว่ง แล้วยังไม่รู้อีกด้วยละว่า Tetra Vortex

จะร่ายใช้เวลาเท่าไร+รู้สึกว่าจะมีโอกาสร่ายวืดด้วย เน้นไปทางเวท Jack Frost,Earth Strain

ในการใช้งาน แต่อาจปรับตรง Freezing Spell ลงต้องขอดูก่อนว่าจดจำ comet ได้ที่เวลอะไร

Edited by narutra, 26 August 2009 - 09:12:18 AM.


#14 Sigma-1

Sigma-1
 • Guests

Posted 29 August 2009 - 23:20:16 PM

คลิปสกิล warlock อีกอัน
http://youtube.com/watch?v=drZPOtq3YfA
Credit : rodbulg

จากคลิปนี้ ทำให้ผมทราบว่า
1. MA ให้ผลความแรงเฉพาะ hit แรก ของ Tetra Vortex (ไม่คอนเฟิร์ม)
2. Comet โจมตีโดนตัวเองด้วย :o24: แต่ว่า ก็ต่อเมื่อ....
2.1 วอลอคคนนั้นไม่มีปาร์ตี้ใน pvp เท่านั้น (ไปคนเดียวโดดๆ)
2.2 วอล็อคคนนั้นอยู่ในวงแหวนร่ายของ comet (อยู่ในรัศมีทำการนั่นเอง)
3.เวทที่ถูกหน่วงไว้ด้วย freezing spell สามารถปล่อยแบบไม่ต้องร่าย :o10: (เจอ tetra vortex ไม่ร่ายนี่ ฝันร้ายเลยละ)

Edited by Sigma-1, 30 August 2009 - 03:29:09 AM.


#15 ฮอนคุง

ฮอนคุง
 • Members
 • 119 posts

Posted 28 October 2009 - 14:06:07 PM

Gravity เขาบอกว่า Tetra Vortex มันโจมตี 4 ครั้ง 4 ธาตุ เลยเกิดลักษณะที่ทำให้ MA กับ Lex ใช้ได้เฉพาะ Hit แรก

ส่วนจะแก้ไขมั้ยค่อยว่ากันอีกที =3=

จาก kRO สัมภาษณ์ทีมงาน Gravity


Q : ทำไมสกิล Lex Aethena และ MA ไม่มีผลกับสกิล Tetra Vortex


A : เพราะว่าการโจมตีแต่ละฮิตของสกิลนี้ เปรียบเสมือนสกิลที่แยกออกจากกัน เราจะลองดุว่าเราพอจะทำอะไรได้มั้ย

(Meta Anima's Note : ในส่วนของสกิลนี้ แต่ละฮิตของสกิล จะถือว่าเป้นสกิลคนละสกิลกันตามที่เห็นใน Client ว่า Warlock มีสกิล Tetra Vortex แยกตามธาตุอีก 4 สกิลนั่นแหละครับ)
ผมอยากได้แนวๆ นี้แฮะ รู้สึกสกิลสายน้ำกับลมยังไม่ค่อยโดนมากเท่าไหร่ เอาดินกะไฟเป็นหลัก แล้วไปเล่นตรง White Imprison ที่ใช้งานได้หลายๆ แบบดู

Summon element ball Fire1 Earth1 Water 1 Wind 1
Crimson Rock 4
Hell Inferno 3
Comet 5
Sienna Execrate 4
Earth Strain 4
Radius 3
Release 2
Drain Life 1
Stasis 1
Soul Expansion 3
White Imprison 4
Recognized Spell 5
Reading spellbook 1
Freezing spell 5

Edited by ฮอนคุง, 28 October 2009 - 14:12:18 PM.


#16 l2 a n d g r ! s`

l2 a n d g r ! s`

  •W A l2 l O C K•` Lv.150

 • Members
 • 1,418 posts

Posted 28 October 2009 - 14:11:46 PM

ไม่น้า :o6:
แต่ยังไงก็แรงอยู่ดี

ความแรงอยู่ในระดับสูงมากเลยทีเดียว แถมตีทีสี่ธาตุ
อีกหน่อยคงต้องใส่แองกันเวทย์

#17 ฮอนคุง

ฮอนคุง
 • Members
 • 119 posts

Posted 28 October 2009 - 14:14:40 PM

ไปเจอในเวบแร๊กเถื่อนคับ ที่มาจากคุณ Doddler

รู้สึกว่าสกิล Release ต้องใช้ทางผ่านเป็น Element Ball ทั้ง 4 นะครับ ไม่แน่ใจ kRO เขาแก้แล้ว หรือคุณ Doddler เขาลืม

เจ้า Warlock เนี่ยมีปัญหาสกิลไม่พอจริงๆ แฮะ = = สกิลเวิ่นเว้อเยอะมักมาย

Posted ImageWarlock Balance Skill 28/10/09

http://www.prontera....p...opic=22412 <<<<< จิ้มเด่ะ

Tetra Vortex เปลี่ยนธาตุตามบอลที่เรียก!!

Comet เปลี่ยนเป็นไร้ธาตุ!!

สถานะ Freezing และ Marsh of Abyss ลด Defense ได้!!

Hell Inferno เปลี่ยนเป็นธาตุมืด!!

อ่านเองเด่ะ!! =3=

Edited by ฮอนคุง, 28 October 2009 - 14:50:57 PM.


#18 Sigma-1

Sigma-1
 • Guests

Posted 29 October 2009 - 20:24:08 PM

Comet ปรับเป็นไร้ธาตุนี่มีข้อดีเยอะเลยละ
1.โลจิกง่ายๆ การ์ดโกสหายากกว่าพาซาน่าอยู่แล้ว :o19:
2.การ์ดเดวิลิ่งก็หายากกว่าการ์ดแจ๊ค
3.การโจมตีแบบไร้ธาตุครอบคลุมกว่าธาตุไฟอยู่แล้ว เพราะโดนทุกธาตุ 100% ยกเว้นธาตุวิญญาณ

กลับกัน หากมีคนที่มี 2 การ์ดนี้ Comet จะเบาหวิวเช่นเดียวกับ Asura และ AD
แต่ว่า ไฮวิเราจะมีแต่เวทย์ comet อย่างเดียวเหรอ วิอย่างเราๆไม่เคยกลัวพวกเสื้อโกส มัพเดวิลิ่งมาแต่ไหนแต่ไรแล้ว
ไม่ต้องพูดถึงแมงทอง อันนั้นศัตรูอมตะของเราอยู่แล้ว

ยังงงๆกับสถานะ burning อยู่
Hell inferno มันจะทำให้ศัตรูติด burning
เมื่อท่านี้เปลี่ยนเป็นธาตุ shadow หมายความว่า มันจะสร้างความเสียหาย damage over time เป็นธาตุความมืด แบบนั้นสินะ (แล้วแบบนี้จะใช้กะบอสได้เหรอ - -* ธาตุศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่ใช่บอสนี่นับหัวได้เลยอะ)
แล้วท่า Comet กับ Tetra Vortex ที่มีผลติดสถานะ burning นี่ สถานะ burning มันจะเป็นธาตุอะไร ไฟ หรือ shadow :o3:

V
V
Comet จะโจมตีโดนตัวเองถ้าเราไม่มีปาร์ตี้ครับ ใน GVG มีปาร์ตี้ก็ไม่น่าจะโดน (เก็บเลเวลก็ไม่โดนอยู่แล้ว -_-*) ถ้า PVP เดี่ยวๆก็ร่ายห่างๆหน่อย อัพ radius เยอะๆ เด๋วจะแพ้ภัยตัวเอง

Edited by Sigma-1, 30 October 2009 - 10:35:07 AM.


#19 l2 a n d g r ! s`

l2 a n d g r ! s`

  •W A l2 l O C K•` Lv.150

 • Members
 • 1,418 posts

Posted 29 October 2009 - 20:27:08 PM

เวทย์โจมตีธาตุมืด :o12:
พวกเราไปล่าแองเจอลิ่งกันเอะ แค้นมานาน :o19:

โจมตีธาตุธรรมดาด้วย Comet ใส่โกสมาก์ยืนแข็งเหมือนเดิม
แต่ที่น่ากลัวคือ Warlock จะโดนท Comet ตัวเองทับตายหนะสิ :o6:

#20 Sigma-1

Sigma-1
 • Guests

Posted 30 October 2009 - 11:14:27 AM

ผมหาสูตรการลดเวลาร่ายเวทย์ในอนาคตมาได้ละ
ระยะเวลาร่ายที่เหลือ = [(1 - SQRT((Dex * 2 + Int) / 530)) * (1 - sum_castReduction/100%) * ระยะเวลาร่ายพื้นฐาน * 0.8] + [(1 - max_fixedReduction/100%) * ระยะเวลาร่ายพื้นฐาน * 0.2]
sum_castReduction = ผลรวมของสกิลหรือไอเท็มที่ลดเวลาร่ายที่เป็น%(ซัฟ,บากิ,อิซิลล่า,ไฮวิโคลน,ฯลฯ)
max_fixedReduction = การลดเวลาร่ายแบบตายตัวที่มีค่าสูงสุด (มี 2 สิ่งที่ลดได้คือสกิล Sacrement ของบิชอบ(50%) และ radius (20%) จะคิดเฉพาะ Sacrement เพียงอย่างเดียวเท่านั้น

สูตรยากไปหรือครับ อืม ย่อให้สั้นๆได้คือ
หากเราต้องการลบเวลาร่ายเวทย์แบบลดได้ให้มากที่สุด ต้องทำค่า dex และ int ให้ได้ตามสูตรนี้
((dex*2)+int) = 530
ทำได้หลายแบบครับ
530 int
265 dex
170 int 180 dex
190 int 170 dex

ต่อมาคือตารางธาตุ ตารางธาตุที่ส่วนเปลี่ยนไปที่สำคัญคือ วัฎจักรของ ดิน น้ำ ลม ไฟ
จากเดิม ที่ธาตุที่แพ้ทาง โจมตีธาตุที่ชนะทาง(เช่น น้ำ โจมตี ลม) จาก lv1-4 คือ 50 25 0 -25 % ตามลำดับ
แต่ตารางธาตุใหม่ จะเปลี่ยนเป็น 90 80 70 60 % ตามลำดับ
ธาตุดินโจมตีธาตุดิน lv.1 ด้วยกันเหลือ 25% เหมือนธาตุอื่นๆแล้ว
ธาตุลมยังคงโจมตีธาตุน้ำ lv.1 175% เหมือนเดิม

มีข่าวร้ายเล็กน้อยสำหรับเสื้อโกสคือ ธาตุ neutral จะโจมตีธาตุ Ghost lv.1 ได้ 70%

ทีนี้พวกเสื้อลมกะเสื้อน้ำคงจะร้อนๆหนาวๆบ้างละ :o19:

ต่อไปเรื่อง Magic Attack และ Magic Defense
สูตร
statusMATK = Int + [Int/2] + [Dex/5] + [Luk/3] + [BLvl/4]
statusMDEF = [Int + Vit/5 + Dex/5 + BLv/4]
armorMDEF = MDef ของอุปกรณ์สวมใส่

การตี+ มีผลต่อ Matk ด้วย
+2 matk ต่อ 1 ระดับการอัพเกรดของอาวุธเลเวล 1
+3 matk ต่อ 1 ระดับการอัพเกรดของอาวุธเลเวล 2
+5 matk ต่อ 1 ระดับการอัพเกรดของอาวุธเลเวล 3
+7 matk ต่อ 1 ระดับการอัพเกรดของอาวุธเลเวล 4

ค่า min-Max Matk
Min magic damage:
(weaponMatk+upgradeMATK) * 2 + 1.5 * statusMatk * %MATKbonus * 111.5/(111.5+equipMDEF) - statusMDEF
Max magic damage:
[weaponMatk+upgradeMATK+(wMatk*wLvl)/10] * 2 + 1.5 * statusMatk * %MATKbonus * 111.5/(111.5+equipMDEF) - statusMDEF

จะเห็นว่า จุดต่างมันอยู่ตรงที่มาร์คสีแดงไว้ ดังนั้นตัวแปรสำคัญที่จะทำให้ค่า MaxMatk สูงสุดจึงอยู่ที่ Matk ของอาวุธและlvlของอาวุธนั่นเอง (ต้องรีบไปหา eraser กับ thorn staff มาซะแล้วละ)
คทาสองมือจะมี matk 200+ ทั้งนั้น ใครอยากเน้นเวทย์แรงๆคงต้องยอมโดนตบแรงๆแล้วละ :o19:

Credit : Atum จาก ro wiki forum

Edited by Sigma-1, 24 November 2009 - 13:50:38 PM.0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users

eXTReMe Tracker